讲365足球投注,看历史知识,尽在讲历史网

梁山多得是武艺高强之人为何却轮到宋江当首领呢

来源:讲历史2017-12-04 11:35:44责编:夏天的耳朵人气:
字号:小号|大号
【内容导读】宋江在上梁山之前,是济州府郓城县的一名押司,他“刀笔精通,吏道纯熟,更兼爱习枪棒,学得武艺多般”,深受领导的赏识和器重。宋江“生平只好结识江湖上好汉”,加上他“…

sòngjiāngzàishàngliángshānzhīqián,shìzhōuyùnchéngxiàndemíng, dāojīngtōng,dàochúnshú,gèngjiānàiqiāngbàng,xuéduōbān ,shēnshòulǐngdǎodeshǎngshízhòng sòngjiāng shēngpíngzhīhǎojiéshíjiāngshànghǎohàn ,jiāshàng duāndehuījīn ,huānwéirén páinánjiěfēn , zhōuquánrénxìngmìng ,míngshēngchuánbiànshāndōng běi,zàibiérényǎnsòngjiāngjiùtóngchǎng néngjiùwàn de shí  

 shēngchéngāng shìhòu,sòngjiāng dānxuèhǎibāngàn wéicháogàitōngfēngbàoxìn,cái使shǐcháogàiděngrénnénggòuyáoxìngduǒguòjié,shàngleliángshān,érduózhàizhǔzhīwèi,diàndìngleliángshānshìzuìchūdezhīlǐngdǎogòu yīnwéiliángshāndàofěixiàliánluò,sòngjiāngjǐndiūlefànwǎn,háichéngwéimíngshārénfàn,zhèshìlìngsòngjiāngsuǒshǐliàode cóng chūnfēng zhòubiànwéi suǒyǒu ,cóng jiùshìzhǔ lúnluòwéi jiēxiàqiú ,sòngjiāngzāoshòudesǔnshīshìcǎnzhòngde,shènzhìshìhuǐmièxìngde 便biàn,sòngjiāngméiyǒutīngcháogàidequàngàoshàngliángshānluòcǎowéikòu,xiàngfǎnxuǎnle pèijiāngzhōu ,huànxiǎngzheyǒucháonénggòuzhòngzhěng,dōngshānzài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>极</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

    huángdehūnyōngcháotíngdebài,méiyǒuràngsòngjiāngzài shètiānxià deyōuhuìzhèngzhōngdàojiětuō,sòngjiāngzàihuànhǎizhōngdōngshānzàidewàngchèmièle,zhèràngsòngjiāngzàixīnshàngshēnglezhòngzhuǎnbiàn,yàoxiǎngmíngchuíqīngshǐ,chūréntóu,zhīyǒushàngliángshānlǐngdǎoréncháotíngkànghéng,chūliángshāndewēimíng,huàn使shǐ cháotíngzhāoān dechóuzhètiáozǒu dezhèzhǒngxīntàicóngzàixúnyánglóujiǔhòudefǎnshī niánruòsuílíngyúnzhì,gǎnxiàohuángcháozhàng! fǎn niánruòbàoyuānchóu,xuèrǎnxúnyángxiàngkǒu zhōngkàndechūlái 

cháogàishàngliángshānhòu,duìzhànshānwéiwáng shíyōudexiànzhuàngfēichángmǎn,méiyǒuzhìdìngzhǎngānglǐng,méiyǒuzhuàngmìngduì
méiyǒuzhǎngyuǎndeguīhuá,méiyǒujìndesuànméiyǒukǎoliángshāndeqián,méiyǒukǎoxiōngmendeguī宿xiǔ,zhīshì yòngshì ,zhěngxiōngmen zhúyàn ,kǒujiǔ,kuàichīròu,jīncháoyǒujiǔjīncháozuìde guòqiěguò ,méiyǒuyuǎn,méiyǒujìnyōu,méiyǒujìnxīn,méiyǒujǐngǎn sòngjiāngshàngliángshānhòu,cháogàiyòng qǐngsòngjiāngwéishānzhàizhīzhǔ,zuòjiāo dezuòwéiduìjiùmìngzhīēndesòngjiāngdehuíbào,sòngjiāngzàituīzhōngméiyǒushuōcáinéngqiànquē wēiwànggòuzhīlèiqiāndehuà,zhīsuǒzuòzhàizhǔshìyīnwéicháogàiniánlíngzhǎng,néngxiǎo,qíngyuànzuòèrjiāo 

    

  sòngjiāngshíhěnmíngbái,gāngshàngliángshānjiùduórénzhīwèishìhěndàodeshì,jiāshàngwèiwěn,méiyǒugōng,mínxīn,使shǐyǒuzhèzhǒngniàntóunéngqīngwàngdòng dànshì xiǎoxué desòngjiāngquèràng liángshānhángjiùtóulǐngzuǒbiānzhǔwèishàngzuò,xīndàotóulǐngyòubiānwèishàngzuò ,biǎomiànshàngshìràngxīntóulǐngqiānràngshìxià,shíshàngshìzàijiùtóulǐng huáqīngjiè线xiàn ,yīnwéijiùtóulǐngdōushìgēnsuícháogàiduōniándeshǒuxià,érxīntóulǐngmenjuéduōshùshìsòngjiānglǒngdàoliángshānde,shìsòngjiāngdexīn chǎngyóusòngjiānglǐngde xīnshì cháogàilǐngdǎode lǎo zhījiāndedòuzhēngqiāoqiāodekāile cháogàinéngshídàolesòngjiāngzhèzhǒngānpáiduìgòuchéngdeqiánzàiwēixié,suǒdāngyúnzhūèrrénshàngliángshānhòu,便biànyǒuderàngèrrén zuǒbiānbáishèngshàngshǒuzuòdìng ,zēngjiāzhèbiāndeliàng 

sòngjiāngdàoliángshānhòu,jiùdàideyàoqiújiàngōng,móuqiúzhèngzhìběn sòngjiāngsuīrángōngpíngpíng,dǒngbīng,quègǎnjun1sǎopíngzhùjiāzhuāng,gōngxiàngāotángzhōu,làizhòngwèitóulǐngdefènzhànyōng,jièzhùsānjuàn tiānshū dezhǐdǎo,zuìzhōnghuòshèng zhèliǎngjié,jǐnwéiliángshānzhēngdàole sānniándeliángshí ,wéiliángshānxiōngchūlekǒu è ,使shǐsòngjiānglèilefēngdelínzhènduì páibīngzhèndejīngyàn,使shǐsòngjiāngzàiliángshāndewēiwàngjiànjiàndeguòlecháogài,shēngmíngyuǎn hěnduōjiānghǎohàndōushìsòngjiāngzhīmíngláiliángshānhuǒde,zhèjiù使shǐsòngjiāngdequānshìyuǎnyuǎnchāoguòlecháogài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>极</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?  

  tóngshísòngjiānghěnzhùshōumǎilóngluòrénxīn,yángxióng shíxiùmíngshàngliángshānhòu,cháogàitīngdàoèrréncéngyǒu tōu   fànghuǒ dehángwéishí,rènwéimen liánlèiděngshòu ,huàileliángshānmíngshēng,便biànyàoshālemen,bèisòngjiānghǎoyánxiàngquàn,jiùxiàlexìngmìng suíhòucháogàigōngcuòdeyángxióng shíxiùpáizàile ànxīng yánglínzhīxià,hòuláisòngjiāngmen  dàolewèilièsānshíèrsānshísānwèizhìde tiāngāngxīng zhīliè wángyīngshìhǎozhī,dànshìshēncáiduǎnxiǎo,hǎozhǎoduìxiàng,zhīhǎowēiyìngqiǎng,jiàndàopiāoliàngrénjiùqiángháng qiúhuān ,jiàndàosānniánggèngshìdèngzhíleshuāngyǎn, shǒuchànjiǎo,qiāng便biànluànle  pínglezhùjiāzhuānghòu,sòngjiāngràngqīnsòngtàigōngrènsānniángwěigànér,bìngsānniángpèigěiwángyīng,jǐnduìxiànlexiānqiándechéngnuò,háiwángyīngchéngle qīn ,guāngèngjìn 

jiànsòngjiāngduìde jiàkōng shēncéngde wēixié ,shēnwéiliángshānzhǔdecháogàixīnfēichángzài,jiāshàngsòngjiāngshíchángguàzàizuǐbiānde zhāoān tóujiàngzhǔ线xiànduìliángshānxiōng,yóushìjun1shīyòngde miànyǐngxiǎng ,使shǐliángshāndezhǎnfāngxiàngbèiledeyuàn,yīncháogàiduìsòngjiāngcóngwànfèngǎnzhúyǎnbiànwéifēichángfǎngǎn,shènzhìshìhènzhī 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 前寨主晁盖死前'遗命':为何让宋江痛苦不堪?

  看到宋江对自己一步步的“架空”和深层次的“威胁”,身为粱山一把手的晁盖心里非常不自在,加上宋江时常挂在嘴边的“招安”投降主义路线对梁山兄弟,尤其是军师吴用的“负面影响”,使梁山的发展方向背离了自己的详情>>

  2015-07-31 14:54:40
 • 吴用为什么背离晁盖倒向宋江?为了实现自己抱负

  宋江自上梁山以后,就开始代替晁盖率领部众出征。作为梁山来说,虽然他们是一个自己说了算的“王国”,但毕竟这个王国是山寨的;尽管他们都是“好汉”,但这个好汉说到底还是绿林的。在梁山这个绿林好汉占领的山头上详情>>

  2015-07-31 14:54:38
 • 历史上的宋江:带领梁山好汉们究竟因何而降?

  施耐庵的《水浒传》根据民间流传的梁山好汉故事,把坐头把交椅的老大宋江描写成了一个仗义疏财、急公好义、爱国忧民、忠肝义胆的乱世英雄,在他巧取豪夺的掌握了梁山的革命领导权后,奉行了一条“只反贪官、不反皇帝详情>>

  2015-07-31 14:53:36
 • 历史上宋江起义的真实情况:其实只是走上归降

  水浒传是小说,取材于北宋末年的宋江起义,小说中精彩的故事是否在历史上真有其事?因为宋江起义在历史上的记载并不是很详细,也引发了很多争论,我们只能从种种的零散的记载,再加上一点推理,尽可能还原一个真实的详情>>

  2015-07-31 14:53:35
 • 水浒传:宋江只是假仁假义的伪君子而已

  说到水浒的宋江,都说什么及时雨、义薄云天等。然而,从水浒实际来看,宋江其实是梁山泊头一号的假仁义、真小人(梁山上108人,其实很多根本不是什么侠义和义气,而是典型的社会垃圾,如王英之流)。有个历史专家详情>>

  2017-12-04 11:29:36
 • 晁盖也是腹黑之流?他为何想留宋江在梁山?

  宋江自导自演了自己父亲去世一事,撇下众人回到郓城县家里。几个时辰后,县里新来的两位都头赵能、赵得便来拿他。朝廷已经大赦,宋江也不怕了,跟他们去县衙。时文彬见到故友,非常高兴,听了供状,将宋江收禁牢里监详情>>

  2017-12-02 13:43:37
 • 为何梁山晁盖看不起的人宋江都重用了?

  《水浒传》中的时迁,江湖人称“鼓上蚤”,平时专干偷鸡摸狗的勾当。眼看要混不下去的时候,就想投靠梁山这棵大树,不料到得梁山,却受到了托塔天王晁盖的一顿训斥,差点要了他的性命。理由详情>>

  2017-11-29 13:57:40
 • 梁山官场“潜规则”:为何说宋江爱听“拍马屁”?

  说为官是神圣的,因为按照正常的逻辑,做官不是为了满足自己的虚荣心,不是为了发财有道,不是为了一人得道鸡犬升天,而是为民众做实事、做好事,所谓为官一任,造福一方。应该说,许多为官者初入官场都是抱着这样的详情>>

  2017-11-27 15:07:14
 • 简直不要太惊悚!水浒第一帅哥和宋江竟是同性恋

  梁山108条好汉除了三位女性之外,105位英雄中彪悍粗壮的占了多数。但是,称得上是帅哥的也不在少数,譬如施耐庵最钟爱的浪子燕青、玉麒麟卢俊义、九纹龙史进、宋江的贴身侍卫长吕方郭盛、双枪将董平、没羽箭张详情>>

  2017-11-27 12:15:28

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科